Energetsko okoljski kazalniki

Energetski odtis

Eden od strateških ciljev družbe SIJ Acroni d.o.o. je doseči visoko učinkovitost rabe energije in vseh ostalih vhodnih surovin v vseh proizvodnih procesih. Družba SIJ Acroni d.o.o. je prepoznala učinkovito rabo energije kot ključni ukrep energetske politike za izboljšanje okoljske podobe podjetja. SIJ Acroni se zaveda, da izboljšave na področju energetske učinkovitosti pomembno prispevajo k izboljšanju zanesljivosti oskrbe z energijo in konkurenčnosti na trgu ter zmanjšujejo negativne vplive na okolje. Z izvajanjem naprednih trajnostnih energetskih politik SIJ Acroni d.o.o. ustvarja tudi nova in razvojna delovna mesta v lokalnem okolju. Pospešen razvoj energetske in snovne učinkovitosti v primeru družbe SIJ Acroni d.o.o. predstavlja zagon za dodatni razvoj, ki nas bo pripeljal do okolju najbolj prijazne jeklarna, ki posluje v širši regiji.

Pomen energetske učinkovitosti in povezava s trajnostno rabo ter lokalno oskrbo z energijo je prepoznan tudi v novem Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN). V tej luči so predvideni ukrepi za ustanavljanje energetskih skupnosti, ki predstavljajo razvojno najpomembnejši segment moderne družbe. Pospešen razvoj energetskih skupnosti, ki morajo temeljiti na rasti kakovosti energetskih storitev ob manjšem vložku energije, je eden od temeljnih ukrepov, ki jih predvideva NEPN za prehod v podnebno nevtralno družbo in bo v prihodnje ključno vplival na konkurenčnost celotne Slovenije. Za EU pospešen razvoj energetskih skupnosti pomeni tudi zmanjšanje energetske odvisnosti od tretjih držav ter bo prispeval k doseganju ciljev Pariškega sporazuma.

Družba SIJ Acroni d.o.o. je bila med prvimi industrijskimi družbami v Sloveniji, ki je pridobila certifikat sistema upravljanja z energijo SIST EN 16001 in ga kasneje uspešno nadgradila na ISO 50001:2011. Začetki uvajanja sistema upravljana z energijo segajo v leto 2002, ko smo kot eni prvih, s pomočjo Inštituta za energetsko svetovanje ENEKOM, d.o.o. pričeli z uvajanjem informacijsko podprtega sistema za ciljno spremljanje rabe energije (CSRE). V sklopu izvajanja standarda ISO 50001:2011 se v sklopu centra za nadzor energije (CNE) tako redno, na dnevnem nivoju, meri in spremlja vse parametre, ki so pomembni za spremljanje rabe energije večjih energetskih porabnikov (pomembnih energetskih vidikov).


Ogljični odtis

CO2


Z nizkim ogljičnim odtisom se uvrščamo med najboljše jeklarje v svetovnem merilu. V letu 2019 so svetovne železarne in jeklarne v povprečju emitirale 690 kilogramov ogljikovega dioksida na tono proizvedenega jekla (sodelovalo je 165 jeklaren). Naše emisije znašajo 400 kilogramov na tono, kar je tretjino manj od povprečja industrije.

Prejeli smo priznanje Svetovnega jeklarskega združenja »Climate Action Member« za 10 let in hkrati za nadaljnje sodelovanje v merjenju ogljičnega odtisa.

Cert