Skrb za okolje

Skrb za zdrav in varen življenjski prostor je temeljna vrednota poslovanja našega podjetja. Varstvo okolja ter varnost in zdravje pri delu je ena osnovnih pravic, dolžnosti in odgovornosti vseh zaposlenih in ju obravnavamo kot sestavni del politike vodenja SIJ Acroni d. o. o..
Področje okoljevarstva v SIJ Acroniju delimo na več skupin, ki jih vsa ta leta skladno in načrtno razvijamo.

 • Zrak;
 • Voda;
 • Zemlja;
 • Notranja reciklaža;
 • Ločevanje odpadkov;
 • Investicije prihodnosti;
 • Aktivnosti.

Zrak

V našem podjetju imamo 21 čistilnih naprav za čiščenje onesnaženega zraka, ki nastaja v tehnoloških procesih. Samo v jeklarni na uro prečistimo preko 1.600.000 m3 onesnaženega zraka s trdimi delci in prahom, ter ga preko čistilnih naprav izpustimo v ozračje.

Voda

V tehnoloških procesih izdelave in obdelave jekla je zaradi visokih temperatur hlajenje z vodo sestavni del proizvodnih procesov. Pred sanacijo se je v tehnoloških procesih in za potrebe hlajenja porabilo 12.500.000 m3 vode, z novimi investicijami se je v letu 2014 poraba vode kljub povečanju proizvodnje zmanjšala na 2.330.000 m3.
Z namenom zmanjšanja porabe hladilne vode smo vse pretočne hladilne sisteme nadomestili z odprtimi in zaprtimi hladilnimi sistemi. Vsa tehnološka odpadna voda pa se pred izpustom v vode čisti na štirih čistilnih napravah.

Zemlja

Odlaganje odpadkov je v državah z visokimi okoljskimi standardi zadnja možnost odstranjevanja odpadkov. Veljavna evropska direktiva o odpadkih, ki je tudi podlaga nacionalnim predpisom, nas spodbuja k prehodu v »družbo recikliranja« − to je družbo, ki prednostno preprečuje nastajanje odpadkov in odpadke uporablja kot vir za surovine in energijo.
Tudi v SIJ Acroniju nam ni v interesu odpadke odlagati, ampak predelati in ponovno uporabiti.
V preteklosti je marsikateri odpadek pri proizvodnji jekla pristal na odlagališču. Največja količina odpadka je predstavljala žlindra. V l. 2010 smo žlindro registrirali kot stranski produkt, saj se jo kar 70.000 ton daje na tržišče. Žlindra je material, ki sodi s stališča uporabe v gradbeništvu med najpomembnejše »industrijske odpadke«.
Uporablja se v asfaltnih bazah kot gradnik asfaltnih materialov, za tampone cest, v proizvodnji cementa, itd.

V okviru projekta Re-Birth (Promocija uporabe recikliranih gradbenih in industrijskih odpadkov v gradbeništvu) je nastal priročnik z namenom, da se potencialne uporabnike bolj detajlno seznani s črno žlindro, kot materialom, ki sodi s stališča uporabe v gradbeništvu med najpomembnejše industrijske odpadke in na ta način pripomore k odpravi morebitnih predsodkov in zadržkov v zvezi z uporabo tega materiala ter spodbudi njegovo uporabo.

PRIROČNIK ZA UPORABO agregata iz črne jeklarske iz elektroobločnih peči v asfaltnih obrabnih plasteh

Film: Črna jeklarska žlindra - odlična surovina za gradnjo cest

Notranja reciklaža

SIJ Acroni je zaradi reciklaže in predelave starega železa in odpadnega jekla (rene), eden največjih predelovalcev odpadkov v Sloveniji. Na letni ravni predelamo med 300 in 400 tisoč ton odpadnega jekla in železa.

Tudi ostali odpadki z vsebnostjo kovin, ki nastajajo med proizvodnim procesom, se vračajo nazaj v proizvodnjo izdelave jekla, nekaj od njih pa jih odkupujejo tudi naši kupci za nadaljnjo predelavo in izdelavo izdelkov, pretežno v gradbeni industriji.

Ločevanje odpadkov

Pomemben dejavnik za SIJ Acroni je ločevanje odpadkov znotraj podjetja in temu primerna nadaljnja reciklaža. Ločevanje in predelava odpadkov bistveno pripomoreta k varovanju naravnih virov.

V zadnjih dveh letih posvečamo veliko pozornosti ločenemu zbiranju odpadkov za predelavo, zato so v podjetju povsod nameščeni koši za ločeno (ekološki otoki). Kljub začetnim težavam pri ločevanju, ugotavljamo,  da se pomena predelave in zato ločevanja odpadkov sodelavci vedno bolj zavedajo.

ODGOVORNO RAVNANJE JE LOČEVANJE

ZAKAJ?

 • Veliko odpadkov je še uporabnih.
 • Tako varčujemo z energijo.
 • Ohranjamo naravne vire.
 • Odlagališča niso neomejena.

Investicije prihodnosti

Intenzivno poteka razvoj novih tehnologij in procesov, ki bodo v prihodnje omogočile okolju in zaposlenim bolj prijazno tehnologijo, obenem pa na izdelkih ustvarjala visoko kakovostno dodano vrednost. Vse nove tehnologije, ki jih podjetje uvaja, so v skladu z načeli varstva okolja. 

V l. 2015 načrtujemo uvedbo nove tehnologije brez kislinskega čiščenja v obratu Hladna predelava - zamenjava obstoječe tehnologije kislinskega čiščenja površine traku na liniji SCAP s tehnologijo mehanskega čiščenja – peskanja.

Aktivnosti

ČISTILNE AKCIJE

Mesec maj je čas spomladanskega čiščenja. Tudi mi takrat pospravimo okolico obrata s čistilnimi akcijami. Pripravljenost zaposlenih, da se očisti in uredi okolica, je vsako leto izjemna. Večjo čistilno akcijo smo prvič izvedli maja 2013, upamo, da bo to postalo tradicija.

DAN ODPRTIH VRAT

Z organizacijo dneva odprtih vrat, ponudimo okoliškim krajanom in šolam, da si lahko ogledajo samo proizvodnjo od blizu ter vsa naša prizadevanja za sožitje z okolico in za zmanjševanje obremenjevanja okolja, zato v ogled vključimo našo največjo čistilno napravo. Vabljeni!